Internkontroll i boligsammenslutninger

Ansvar for brannsikring vil alltid ligge hos  juridisk eier.

Det vil være forskjeller avhengig av type boligform. Ansvar kan aldri overføres til andre parter, hverken skriftlig eller muntlig. Det vil allikevel være en god idé å hente inn hjelp av fagperson for å sikre riktig tiltak. If-Sikkerhetsbutikk har lang erfaring med røykvarsling og slukkemidler i boligsammenslutninger.

Borettslag og AS-

  • Styret ansees som juridisk eier, dette innebærer ansvar for innkjøp og faglig vedlikehold av brannslokkemateriell og røykvarsling i både boliger og fellesarealer.

Sameie-

  • Den enkelte sameier ansees som juridisk eier av boliger med ansvar for innkjøp og vedlikehold. Sameier har også ansvar for brukervedlikehold. Styret sørger for brannsikring samt vedlikehold i fellesarealer.

Se våre sider om vedlikehold av brannutstyr i bolig for ytterligere informasjon.

HMS/Internkontroll-

I alle boligformer er det krav til levende og dokumentert brannvern, styret må ha oversikt over tilstand i boligene, styret kan ikke hvile seg på at det f. Eks i ett boligsameie er den enkelte sameiers ansvar. I følge Internkontrollforskriften skal følgende skriftlig dokumentasjon være tilgjengelig:

  • Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.
  • Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.

Internkontroll/HMS kan virke uoverkommelig, men med litt innsats setter man opp gode og enkle rutiner for en levende og god internkontroll som gir både trygghet og forutsigbarhet.

Brannvernforeningen har en god side for HMS med hjelpemidler som kan lastes ned.

 

Kilder:

Forskrift om brannforebygging

Veiledning til forskrift om brannforebygging

Internkontrollforskriften

 

Kontakt oss for hjelp med Internkontrollen